خود  ,ایم  ,مانده ,رسد  ,مانده ایم خبر می رسد 

که دوران اندوه سر می رسد 

چرا ما در انبوه اندوه وا مانده ایم 

ز شور دل خود جدا مانده ایم 

ر درمان این زخم در مانده ایم 

چگونه من از دست خود 

ز دست دل خود 

          -شکایت کنم!؟

چگونه برای نسیم 

      ز طوفان بگویم!؟

ز زخم دل خود 

برای نگار خطابخش چیزی بگویم!؟

خبر می رسد 

بشیری درون دل عاشقم 

   ز بیرون خبر می دهد!

چگونه بگویم 

دروغ است سرمای دی در بهار!؟

چگونه تشکر کنم از خداوند هستی!؟ 

که بسته است جز دَرِ خود به رویم 

 

چگونه!؟ کجا!؟ 

  منبع اصلی مطلب : ورودی های 71 حقوق شیراز
برچسب ها : خود  ,ایم  ,مانده ,رسد  ,مانده ایم 

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :